Internationale kulinaresche Rallye

E ganz gelongenen Internationale kulinaresche Rallye mat ukraineschen 🇺🇦, indeschen 🇮🇳, orientaleschen a lëtzebuergesche 🇱🇺Spezialitéiten! E grousse Merci un d’Integratiounskommissioun, d’Scouten, d’HUK, d’Musek, d’Jugendhaus, d’Pétanque Frënn, d’Trëppelfrënn, de Spuerveräin an d’Mataarbechter vun der Gemeng fir d’Organisatioun!

🇫🇷 Une marche culinaire internationale très réussie avec des spécialités ukraïniennes 🇺🇦, indiennes 🇮🇳, orientales et luxembourgeoises 🇱🇺! Un grand merci à la commission d’intégration, les scouts, HUK, Leidelenger Musek, la Maison des Jeunes, Pétanque Frënn, Trëppelfrënn, Spuerveräin et aux collaborateurs de la commune pour l’organisation!