« Zesumme fir Leideleng »

Zesumme fir Leideleng ass eng Bewegung déi sech forméiert huet, mam Zil eng nei a besser Politik fir Leideleng ze maachen.

Mir sinn iwwerzeegt dass eng modern, dynamesch an zäitgeméiss Gemengepolitik mat de Bierger zesumme gemaach muss ginn a net iwwert d’Käpp vun de Leit ewech. Eis 4 Conseilleren am Leidelenger Gemengerot hu ganz verschidden Hannergrënn, awer ee gemeinsamt Zil. Eis Prioritéite leien an de Beräicher Mobilitéit, Infrastruktur, Wunnen, Kultur, Integratioun, Sécherheet an dem Beliewe vum Duerfkär.

Op eisem Site fannt der Informatiounen zu eiser Aarbecht am Gemengerot. Hutt dir Virschléi wat een an eiser Gemeng verbessere kéint? Deelt eis se mat, mir bréngen se op den Ordre du Jour vum nächste Gemengerot!

“Zesumme fir Leideleng” (Ensemble pour Leudelange) est un mouvement qui s’est formé avec le but de faire une nouvelle et meilleure politique pour Leudelange.

Nous sommes convaincus qu’une politique communale moderne, dynamique et contemporaine doit être fait ensemble avec les citoyens et non pas en prenant des décisions sans tenir compte d’eux. Nos 4 conseillers dans le conseil communal de Leudelange sont issus d’horizons et de métiers différents, mais ils ont tous un but commun. Les domaines suivants sont visés en priorité : mobilité, infrastructure, logement, culture, intégration, sécurité ainsi que la réanimation du centre du village.

Sur ce site vous trouverez des informations sur nos activités dans le conseil communal. Avez-vous des propositions pour améliorer la vie dans notre commune? Contactez-nous! Nous les mettrons sur l’ordre du jour du prochain conseil communal!

NEWS

Bëschfest

Virun zwou Wochen ware mir op engem gutt besichten a gelongene Bëschfest ënnerwee . E grousse Merci all deeenen déi dozou bäigedroen hunn dëst traditionnellt Leidelenger Fest nees an d’Liewen ze [...]

ZESUMME FIR LEIDELENG

Ensemble pour Leudelange est un mouvement qui s’est formé avec le but de faire une nouvelle et meilleure politique pour Leudelange.

TEAM

Eis 4 Conseilleren am Gemengerot:

Nos 4 conseillers au conseil communal:

Patrick Calmus

Metallbauer, Enseignant am Lycée des Arts et Métiers

Gemengeconseiller zënter 2011

54 Joer

Member vun der Schoulkommissioun

Member vun der Expertisenkommissioun

Member vun der Ëmweltkommissioun

Marcel Jakobs

Staatsbeamten a.P.

Gemengeconseiller zënter 2005

67 Joer

Member vun der Bautekommissioun

Member vun der Seniorekommissioun

Lou Linster

Ingénieur-conseil (M.Sc. Maschinnebau, TU München)

Gemengeconseiller zënter 2017

30 Joer

Member vun der Bautekommissioun

Member vun der Verkéierskommissioun

Member vun der Jugendkommissioun

President vum 1.FC Gruefwiss Leideleng

Avex-Chef bei de Leidelenger Guiden a Scouten (2007-2014)

Jean-Pierre Roemen

Jurist

Gemengeconseiller zënter 2017

25 Joer

President vun der Sportskommissioun

Member vum Klimateam

Fréiere Sekretär an Trésorier vum 1.FC Gruefwiss Leideleng (2014-2018)

Wëllefchers-Chef bei de Leidelenger Guiden a Scouten (2012-2016)

Member vun der Leidelenger Musek, Saxophone Alt (2006-2012)

WAHLPROGRAMM / PROGRAMME ÉLECTORAL

De ganze Wahlprogramm fannt der hei:
Le programme complet se trouve ici: Brochure Wahlprogramm

Mobilitéit

 • Aféiere vun enger Navette tëscht der Leidelenger Gare, dem Duerf an den Aktivitéitszonen
  -Pünktlech Navette, fir d‘Leit ze encouragéieren d‘Gare ze notzen
 • Verlängerung vum Tram bis op Leideleng-Edeleck
  -Léisung vun der Verkéiersproblematik am Duerf an an den Aktivitéitszonen
 • Aféiere vun engem Late Night Bus
  -Freides a Samschdes vun der Stad op Leideleng a fir grouss Evenementer
 • Installéiere vun Echtzäit-Anzeigen op de Bus-Arrêten
 • Uschloss un de VdL-Vel’oh’s-Reseau
  -Realisatioun vun enger Vëlospiste vun der Gemeng bis op Zéisseng

Infrastruktur

 • Realisatioun vum CIPA bei der Villa Eugénie
  -Leidelenger Leit sollen e Virrecht op fräi Zëmmeren hunn
 • Realisatioun vun der zweeter Phase vum Projet „Nei Schoul“
 • Kreatioun vun enger „Zone de Rencontre“ am Duerfkär
  -Verkéiersberouegt Zone an e Parc (z.B. mat Bänken a Bamalléeën)
  -Reamenagement vun der Place du Lavoir
  -All interesséierte Bierger soll bei dësem wichtege Projet mat diskutéiere kënnen
 • Bau vun engem Parkhaus bei den Aktivitéitszonen
 • Bau vun der Unterführung „Um Schass“
 • Ëmsetzung vu Mesuren déi zur Verkéiersberouegung bäidroen
  -Installatioun vun enger rouder Luucht bei der Autobunnssortie „Am Bann“ a vu Bremsschwellen an den Agäng vum Duerf
  -Aféierung vu rietse Virfaarte bei geféierlechen Ausfaarten

Wunnen

 • Realisatioun vum Wunnengsbau-Projet „Place du Lavoir“
  -Op Basis vun engem Bail emphytéotique à doduerch bezuelbare Wunnraum
  -Mehrgenerationenhaus an och soziale Wunnraum
 • Fäerdegstelle vum neie PAG
 • Konsequent Uwennung vun de neie Wunnengsbau-Instrumenter
  -Baulandvertrag
  -Remembrement ministériel
  -Obligation de construire

Gemengeservicer

 • Kreatioun vun engem neien Internetsite
  -Neie Layout a méi Gemengeservicer online
  -Online-Petitiounen déi am Gemengerot diskutéiert ginn
 • Aféiere vun enger Biergerspriechstonn
 • Opmaache vun der Gemeng zwee Mol am Mount Samschdes Moies

Ëmwelt

 • Subside fir energieeffizient Bauen
 • Fërderung vun der Elektromobilitéit
 • Energiemonitoring a konsequent Fërderung vun erneierbaren Energien
  -Duerchféiere vun engem Energiemonitoring an den ëffentleche Gebaier
 • An d’Richtung vun enger “Commune Zéro Déchet”
  -Ënnerstëtze vu Mesure fir den Offall ze reduzéieren

Educatioun & Kultur

 • Optimal Notzung vun der neier Maison Relais a Spillschoul
 • Aféiere vun engem Pedibus a Kreatioun vun engem Kiss & Go bei der Schoul
 • Erhéijung vun de Veräinssubsiden
 • Eng Partnergemeng fir Leideleng

Sécherheet

 • Aféiere vun engem „Neighbourhood Watch Program“ an erhéichte Präsenz vun de Beamten um Terrain
  -D‘Noperen organiséieren sech selwer an Zesummenaarbecht mat der Police fir d‘Sécherheet ze erhéijen
 • Realisatioun vun engem Parking résidentiel

Integratioun

 • Verbesserung vun der Integratioun vu neien Awunner
  -Ausschaffe vun engem Welcome Pack (praktesch Informatioune fir nei Awunner)
  -Aféiere vun „Ambassadeurs de voisinage“

Version française

Mobilité

 • Mise en place d‘une navette entre la gare de Leudelange, le village et les zones d‘activités
  -Navette ponctuelle, pour encourager l’utilisation de la gare
 • Extension du tram jusqu‘à Leudelange-Edeleck
  -Solution pour les problèmes de circulation dans le village et dans les zones d‘activités
 • Mise en place d‘un Late Night Bus
  -Vendredi et samedi de la ville jusqu‘à Leudelange ainsi que pour des grands événements
 • Installation de panneaux d‘affichage en temps réel des horaires de bus
 • Connexion au réseau Vel’oh VdL
  -Réalisation d‘une piste cyclable de la mairie jusqu‘à Cessange

Infrastructure

 • Réalisation du CIPA près de la Villa Eugénie
  -Droit prioritaire pour les résidents de Leudelange
 • Réalisation de la deuxième phase du projet « Nouvelle école »
 • Création d‘une zone de rencontre au centre du village
  -Zone à trafic limité ainsi qu‘un parc (p.ex. installation de bancs et d‘arbres)
  -Réaménagement de la Place du Lavoir
  -Chaque citoyen intéressé aura la possibilité de participer à la planification de ce projet
 • Construction d’un parking près des zones d’activités
 • Construction du passage souterrain « Um Schass »
 • Mise en œuvre de mesures destinées à réduire le trafic
  -Installation d‘un feu rouge auprès de la sortie d‘autoroute « Am Bann » et de ralentisseurs aux entrées du village
  -Priorité à droite aux abords des croisements dangereux

Logement

 • Réalisation du projet de logement « Place du Lavoir »
  -Sur base d‘un bail emphytéotique, ce qui permet de créer des logements abordables
  -Maison intergénérationnelle, ainsi que des logements sociaux
 • Finalisation du nouveau PAG
 • Application conséquente des nouveaux instruments de logement
  -Contrat d‘aménagement (Baulandvertrag)
  -Remembrement ministériel
  -Obligation de construire

Services communaux

 • Création d‘un nouveau site internet
  -Nouvelle mise en page et plus de services communaux en ligne
  -Pétitions en ligne qui seront discutées au conseil communal
 • Organisation d‘un « rendez-vous citoyens »
 • Ouverture de la commune le samedi matin deux fois par mois

Environnement

 • Subsides pour la construction de maisons basse consommation
 • Promotion de l’électromobilité
 • Bilan énergétique et promotion conséquente des énergies renouvelables
  -Mise en œuvre d‘un bilan énergétique dans les bâtiments publics
 • Vers une commune « Zéro déchet »
  -Soutien de mesures qui visent à réduire les déchets

Éducation & culture

 • Utilisation optimale de la nouvelle maison relais et de l’école maternelle
 • Mise en place d‘un Pedibus ainsi que d‘un Kiss & Go près de l‘école
 • Augmentation des subsides pour les associations
 • Un jumelage pour Leudelange

Sécurité

 • Mise en place d’un « Neighbourhood Watch Program » et présence augmentée des autorités sur le Terrain
  -Les voisins s’organisent eux-mêmes en collaboration avec la police afin d’augmenter la sécurité
 • Réalisation d’un parking résidentiel

Intégration

 • Amélioration de l’intégration de nouveaux habitants
  -Élaboration d’un kit de bienvenue (informations pratiques pour les nouveaux habitants)
  -Introduction d’ambassadeurs de voisinage

CONTACT

Wann Dir eis kontaktéiere wëllt, da schéckt eis eng E-Mail op lou.linster@leudelange.lu

Si vous désirez nous contacter, veuillez nous envoyer un mail sur : lou.linster@leudelange.lu

If you want to contact us, please send an email to: lou.linster@leudelange.lu

Caso queira entrar em contato conosco, envie um e-mail para: lou.linster@leudelange.lu