« Zesumme fir Leideleng »

Zesumme fir Leideleng ass eng Bewegung déi sech forméiert huet, mam Zil eng nei a besser Politik fir Leideleng ze maachen.

Mir sinn iwwerzeegt dass eng modern, dynamesch an zäitgeméiss Gemengepolitik mat de Bierger zesumme gemaach muss ginn a net iwwert d’Käpp vun de Leit ewech. Eis 4 Conseilleren am Leidelenger Gemengerot hu ganz verschidden Hannergrënn, awer ee gemeinsamt Zil. Eis Prioritéite leien an de Beräicher Mobilitéit, Infrastruktur, Wunnen, Kultur, Integratioun, Sécherheet an dem Beliewe vum Duerfkär.

Op eisem Site fannt der Informatiounen zu eiser Aarbecht am Gemengerot. Hutt dir Virschléi wat een an eiser Gemeng verbessere kéint? Deelt eis se mat, mir bréngen se op den Ordre du Jour vum nächste Gemengerot!

“Zesumme fir Leideleng” (Ensemble pour Leudelange) est un mouvement qui s’est formé avec le but de faire une nouvelle et meilleure politique pour Leudelange.

Nous sommes convaincus qu’une politique communale moderne, dynamique et contemporaine doit être fait ensemble avec les citoyens et non pas en prenant des décisions sans tenir compte d’eux. Nos 4 conseillers dans le conseil communal de Leudelange sont issus d’horizons et de métiers différents, mais ils ont tous un but commun. Les domaines suivants sont visés en priorité : mobilité, infrastructure, logement, culture, intégration, sécurité ainsi que la réanimation du centre du village.

Sur ce site vous trouverez des informations sur nos activités dans le conseil communal. Avez-vous des propositions pour améliorer la vie dans notre commune? Contactez-nous! Nous les mettrons sur l’ordre du jour du prochain conseil communal!

NEWS

Kiermes

Leschte Weekend ware mir op der Leidelenger Kiermes ënnerwee. E grousse Merci all deenen, déi eng Hand mat ugepak hunn, fir datt d’Kiermes och dëst Joer nees esou e Succès war! Le weekend [...]

ZESUMME FIR LEIDELENG

Ensemble pour Leudelange est un mouvement qui s’est formé avec le but de faire une nouvelle et meilleure politique pour Leudelange.

TEAM

Eis 4 Conseilleren am Gemengerot:

Nos 4 conseillers au conseil communal:

Patrick Calmus

Metallbauer, Enseignant am Lycée des Arts et Métiers

Gemengeconseiller zënter 2011

54 Joer

Member vun der Schoulkommissioun

Member vun der Expertisekommissioun

Member vun der Ëmweltkommissioun

Marcel Jakobs

Staatsbeamten a.P.

Gemengeconseiller zënter 2005

67 Joer

Member vun der Bautekommissioun

Member vun der Seniorekommissioun

Lou Linster

Ingénieur-conseil (M.Sc. Maschinnebau, TU München)

Gemengeconseiller zënter 2017

30 Joer

Member vun der Bautekommissioun

Member vun der Verkéierskommissioun

Member vun der Jugendkommissioun

President vum 1.FC Gruefwiss Leideleng

Avex-Chef bei de Leidelenger Guiden a Scouten (2007-2014)

Jean-Pierre Roemen

Jurist

Gemengeconseiller zënter 2017

26 Joer

Member vum Klimateam

Fréiere Sekretär an Trésorier vum 1.FC Gruefwiss Leideleng (2014-2018)

Wëllefchers-Chef bei de Leidelenger Guiden a Scouten (2012-2016)

Member vun der Leidelenger Musek, Saxophone Alt (2006-2012)

CONTACT

Wann Dir eis kontaktéiere wëllt, da schéckt eis eng E-Mail op lou.linster@leudelange.lu

Si vous désirez nous contacter, veuillez nous envoyer un mail sur : lou.linster@leudelange.lu

If you want to contact us, please send an email to: lou.linster@leudelange.lu

Caso queira entrar em contato conosco, envie um e-mail para: lou.linster@leudelange.lu

Wenn Sie uns kontaktieren möchten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: lou.linster@leudelange.lu