Pressecommuniqué – Grondsteiererhéijung fir d’Betriber

Pressecommuniqué vun Zesumme fir Leideleng betreffend der 8-facher Erhéijung vun der Grondsteier fir d’Betriber an der Gemeng Leideleng: