Bëschfest

Virun zwou Wochen ware mir op engem gutt besichten a gelongene Bëschfest ënnerwee 🌳. E grousse Merci all deeenen déi dozou bäigedroen hunn dëst traditionnellt Leidelenger Fest nees an d’Liewen ze ruffen!

🇫🇷 Il y a deux semaines, nous avons visité le Bëschfest 🌳. Merci à tous ceux qui ont permis de faire revivre cet événement leudelangeois traditionnel après une longue pause!

Vu lénks no riets: Sandrine Pompidou, Patrick Calmus, Nathalie Entringer, Jean-Pierre Roemen. Marcel Jakobs, Vanessa Demoling-Baldassarri a Lou Linster