Reamenagement vun de Spillplazen

Esou lues geet et virun mat der Deelerneierung vun der Spillplaz am Schmiseleck. “Zesumme fir Leideleng wäert sech och weider asetzen, dass eis Kanner mat Freed an ënnert séchere Bedéngungen kënnen dobausse spillen”, sou de Patrick Calmus, deen sech am Gemengerot duerfir staark gemaach hat eng ganz Rëtsch Spillplazen ze erneieren, well dëst schonns deelweis längt iwwerfälleg war.