Wunnen zu Leideleng och fir jonk Leit nees méiglech maachen

De Lou Linster huet während senger Studienzäit a verschiddene Gemengen a Stied gewunnt a  wëll mat deenen Iddien déi hien doduerch krut, frësche Wand an d’Leidelenger Logements-Politik bréngen.

Et ass wichteg dass déi Jonk a Famillje mat engem méi klenge Budget d’Méiglechkeet hunn zu Leideleng wunnen ze bleiwen. Doriwwer eraus musse Wunnen a Schaffen zu Leideleng nees méi no beienee bruecht ginn, soss hëlleft och dat bescht Verkéierskonzept eis net den Trafic ze reduzéieren. Déi enorm Diskrepanz tëscht Leit déi zu Leideleng wunnen (ongeféier 2600) a Leit déi do schaffen (iwwer 6000) muss reduzéiert ginn. Fir de Problem ze léise wëll Zesumme fir Leideleng den Hiewel op verschiddene Plazen usetzen.

#NeiDenken

Am Ausland schonns laang etabléiert, musse Wunngemeinschaften (WG) och zu Lëtzebuerg méi populär ginn. Wunnen an enger WG ass virun allem fir jonk Singlen interessant, déi Käschte kënne spueren doduerch dass se sech

d’Kichen, d’Buedzëmmer an d’Stuff mat 2-3 Matbewunner deelen. D‘Gemeng muss et Proprietairen erméiglechen, hiert Eegentum als WG ze verlounen. Dëst ass nëmme méiglech, wann d‘Gemeng ganz kloer Konditioune festleet, wéi sou e Bail soll opgestallt ginn, a wéi déi jeeweileg Wunnenge mussen opgebaut sinn.

De Gemengerot muss sech an Zukunft och d’Fro stellen ob et nach zäitgeméiss ass, de Bau vu Garagen ëmmer virzeschreiwen. Zwou Garageplaze sinn aktuell zu Leideleng pro Wunneng virgeschriwwen, wat d’Bauen enorm deier mécht. De Grond duerfir ass, well net genuch Plazen an de Stroosse si fir all Auto. Mee ginn et net vläicht Leit déi op en Auto verzichten, wann se duerfir méi bëlleg wunne kënnen? Kéint Carsharing combinéiert mat engem gudden ëffentlechen Transport net eng gutt Léisung fir Residence sinn?

Projet Place du Lavoir

Doriwwer eraus wëlle mer, dass dee schonns laang geplangten Immobiliëprojet op der Place du Lavoir endlech realiséiert gëtt. Op deem Deel vun dëser Platz, dee schonns haut am Besëtz vun der Gemeng ass, soll net nëmmen eng nei zentral Plaz am Duerf geschaf ginn, mee och Wunnenge bei deenen den Terrain mëttels Bail emphytéotique verlount gëtt. Dat heescht dass ee just d’Maueren, net awer den Terrain keeft. Dëse gëtt iwwert eng länger Zäit (an der Reegel 99 Joer) un d’Proprietaire vun de Wunnenge verlount, dëst zu engem moderate Präis. Doduerch ass de Präis pro m2 ëm bis zu 40 % méi niddreg, wéi wann een den Terrain och misst kafen.

Bei dësem Projet handelt et sech em e Mehrgenerationenhaus, an deem nieft Famillje mat Kanner och eeler Leit a Studente wunnen. E bestëmmten Undeel vun de Wunnengen soll fir WGen gëeegent sinn. Fir dass och déi Leit déi Wunnenge kréien, déi se wierklech brauchen, soll hei enk mat de staatlechen Acteuren SNHBM a Fonds de Logement zesumme geschafft ginn. Sollt et weider Méiglechkeete gi fir esou Projeten ze realiséieren, wäerte mer dat maachen.

Mobiliséierung vu Bauland

D’Regierung ass amgang dräi wichteg Wunnengsbau-Instrumenter nei anzeféieren, respektiv ze iwwerschaffen – de Baulandvertrag, de Remembrement ministériel an d’Obligation de construire. Dës Instrumenter wëlle mir gezielt asetze fir Bauland ze mobiliséieren.

Baulandvertrag: Bei Terrainen déi nei an de Bauperimeter komme muss an Zukunft bannen zwee Joer e Vertrag tëscht dem Proprietaire an der Gemeng gemaach ginn, an deem festgeluecht gëtt bannent wéi engem Zäitraum den ëffentleche Raum erschloss gi si muss. Geschitt dëst net, gëtt den Terrain automatesch reklasséiert.

Remembrement ministériel: Dës Prozedur erméiglecht et bei der Realisatioun vun engem Projet op engem Areal mat méi wéi engem Propriétaire, d’Grenze vun den Terrainen esou ze veränneren, dass beispillsweis eng Strooss ka gebaut ginn. Aktuell ass et esou, dass wann de Propriétaire vun deem Terrain, op deem d’Strooss verlafe soll, net matmaache wëll, de ganze Projet näischt gëtt, well d’Areal net erschloss ka ginn.

Obligation de construire: Dëst Instrument erlaabt dem Gemengerot duerch e Beschloss d’Propriétairen dozou ze obligéieren hiren Terrain ze bebauen. Geschitt bannent 3 Joer näischt, muss eng Taxe bezuelt ginn. Dës Recette wäerten integral fir soziale Wunnengsbau genotzt ginn.

Neie PAG

Schliisslech muss de neie PAG fäerdeg gestallt ginn. Doduerch dass méi dicht a méi héich gebaut ka ginn, stabiliséieren sech d’Präisser. D’Terrainen däerfen net méi verbëtzt ginn. De ländleche Charakter vun der Gemeng muss allerdéngs erhale ginn an deem soll dee neie PAG och Rechnung droen. Doropper leeë mer Wäert.

Lou Linster