Kulinaresche Rallye vun de Scouten

Den 28. Mee huet Zesumme fir Leideleng als Equipe um kulinaresche Rallye vun de Scouten matgemaach:

Ëmmer bereet! Eis Kandidaten Jean-Pierre Roemen, Patrick Calmus, Lou Linster, Marta Manucci a Marcel Jakobs (vu lénks no riets)

Marta Manucci, Siobhan Harris-Ronan, Lou Linster a Patrick Calmus (vu lénks no riets)