Fir eng gelongen Integratioun vun eisen aktuellen an zukünftegen Awunner

D’Siobhan Harris-Ronan, selwer viru 24 aus Irland op Lëtzebuerg ausgewandert, setzt sech fir eng besser Integratioun vun eisen auslännesche Matbierger an.

Pour la version française voir plus bas.

E gutt Verhältnis mat sengen Noperen hunn, Member gi vun deen engem oder anere Veräin, um Lafende sinn iwwert wat an der Gemeng geschitt – dëst wëlle mir fërdere fir jiddereen ënnert eis.

Haut sinn 38% vun de Leidelenger Matbierger Net-Lëtzebuerger. Allerdéngs sinn nëmmen 8,4% vun de Wieler Net-Lëtzebuerger. Och wann eng Rei auslännesch Matbierger net wahlberechtegt sinn, sou seet ons dëse Prozentsaz, dass nach Loft no uewe bleift. Och d’Net-Lëtzebuerger musse realiséieren, dass och si sech fir Themen déi hinnen um Häerz leien asetzen an sech och aktiv an der Politik zu Leideleng engagéiere kënnen.

Mir schloen eng Rei vu Mesure vir, fir d‘Integratioun méi einfach ze maachen an all Matbewunner ze encouragéieren um sozialen a politesche Liewen am Duerf deelzehuelen.

Nei Awunner sollen e „Welcome Pack“ kréien, deen si informéiert wat Leideleng ze bidden huet. An dësem Pack fënnt ee praktesch Informatiounen iwwert déi kommunal Servicer, d’Organisatioun vum Schoulwiesen, eng Iwwersiicht iwwert d’Veräiner an d’Coursen déi vun der Gemeng offréiert ginn, etc.

Doriwwer eraus wëlle mir „Ambassadeurs de voisinage“ ernennen, déi mat de neie Matbierger a Kontakt stinn an se, falls gewënscht, während sechs Méint parrainéieren.

D’Integratiounskommissioun soll eng méi wichteg Roll kréien. Dës Komissioun soll idealerweis aus 50% Net-Lëtzebuerger bestoen. D’Zil vun de Veranstaltungen, déi vun der Kommissioun organiséiert ginn, ass et net nëmmen déi nei, mee och déi al Matbierger zesummen ze bréngen. Och d’Veräiner sollen hei eng wichteg Roll spillen.

D’Lëtzebuerger Sprooch ass dat wichtegst Element bei der Integratioun vu Net-Lëtzebuerger. Wann eis auslännesch Matbierger Lëtzebuergesch schwätzen, och op engem Basis-Niveau, gëtt dat immens appreciéiert vun de Lëtzebuerger an erliichtert d’Integratioun enorm. An eisem Welcome Pack soll d’Lëtzebuerger Sproch eng wichteg Roll anhuelen. E soll Echantillon mat Vokabelen an nëtzleche Sätz beinhalten, dëst mam Zil déi auslännesch Matbierger ze encouragéieren sech an d’Lëtzebuergesch-Coursen anzeschreiwen.

Dat Wichtegst ass awer de gudde Wëlle vu jidderengem, Lëtzebuerger an Net-Lëtzebuerger, fir eng gelongen Integratioun ze suergen. Loosst eis zesumme schaffe fir d’Reussite ze assuréieren an aus Leideleng eng national Referenz fir eng gelongen Integratioun maachen.

Siobhan Harris-Ronan

Pour une intégration réussie de nos habitants actuels et futurs

Siobhan Harris-Ronan, qui elle-même a quitté l’Irlande pour s’installer au Luxembourg il y a 24 ans, s’engage pour une meilleure intégration de nos concitoyens étrangers.

Avoir de bonnes relations avec ses voisins, devenir membre de l’une ou l’autre association, être au courant de ce qui se passe dans le village – c’est ce que nous voulons promouvoir pour chacun d’entre nous.

Aujourd’hui plus de 38% de la population de Leudelange n’est pas luxembourgeoise. Cependant, seulement 8,4% des électeurs sont des non-luxembourgeois. Même en excluant ceux qui ne sont pas éligibles pour voter, le pourcentage nous indique qu’il reste encore beaucoup de marge pour intégrer cette partie de notre population. Les non-luxembourgeois eux-aussi doivent réaliser qu’ils peuvent faire avancer les sujets qui leurs tiennent au cœur, voire participer activement à la vie politique de Leudelange.

Nous proposons donc un certain nombre de mesures, afin de faciliter cette intégration et d’encourager chaque habitant de participer dans la vie sociale ou politique de notre village. 

Nous voulons offrir un « Welcome Pack » aux nouveaux habitants afin de les informer de tout ce que Leudelange leur peut offrir. Le Welcome Pack comprendra des informations pratiques sur les services communaux, l’organisation scolaire, une vue d’ensemble des associations et des cours offerts par la commune, etc.

De plus, nous souhaitons établir des « Ambassadeurs de voisinage » qui seront mis en contact avec les nouveaux arrivés et qui les parrainent pendant une période de six mois.

Nous voudrons également que la Commission d’Intégration joue un rôle plus important. Au cas idéal, 50% de ses membres devraient être des non-luxembourgeois. Le but des événements organisés par cette commission sera non seulement de rassembler les non-luxembourgeois, mais aussi les habitants de longue date de Leudelange. Les clubs et associations doivent jouer un rôle important lors de l’organisation de ces événements.

La langue luxembourgeoise est un élément essentiel de l’intégration. La pratique du luxembourgeois par nos habitants étrangers, même à un niveau basique, est très apprécié par les luxembourgeois et facilite l’intégration. Dans notre Welcome Pack, le luxembourgeois occupera un rôle important. Il comprendra un petit échantillon de vocabulaire et des phrases utiles dans la vie courante, ceci avec le but d’encourager les nouveaux arrivés à prendre des cours.  

L’intégration ne réussira pas uniquement grâce aux initiatives susmentionnées – la bonne volonté de tous est l’ingrédient clé. Travaillons ensemble afin d’assurer sa réussite et de faire de Leudelange une référence nationale pour une intégration réussie!

Siobhan Harris-Ronan