Graffiti bei der Schoul

D’Leidelenger Jugendhaus an d’Kanner aus de Vakanzenaktivitéiten déi vun der Croix Rouge organiséiert ginn, hu ganz kreativ d’Ofspärunge vum Chantier vun der neier Maison Relais bemoolt. De Patrick Calmus begréisst dass dës Initiativ vun der Jugendhauskommissioun, wou hie President ass, elo ëmgesat gëtt.