Och zu Leideleng muss de Budget regelméisseg hannerfrot ginn

D’Siobhan Harris-Ronan gesäit nach Potential fir de Budget vun der Gemeng Leideleng ze optiméieren.

#PolitikDéiRechneKann

An eisem Wahlprogramm stinn eng ganz Rei Iddie mam Zil d‘Liewensqualitéit vun de Leidelenger Awunner ze verbesseren. Eng Partie dovunner sinn mat engem gewëssenen Investissement verbonnen, besonnesch déi nei Gestaltung vum Duerfkär. Eng gutt Gestioun vun de Gemengefinanzen ass duerfir indispensabel.

Benchmark

Den interkommunale Syndikat SIGI huet eng Software developpéiert, déi et erlaabt e Benchmark tëscht de Budgete vun de verschiddene Gemengen ze maachen. Esou ass et méiglech eventuell Schwaachstellen am eegene Budget ze entdecken an ze behiewen. Fir un déi Donnéeën ze kommen, muss eng Gemeng dem SIGI hire Budget anonymiséiert zur Verfügung stellen. Leideleng bedeelegt sech bis ewell net un dësem Benchmark.

Erhéijung vun de Recetten

De Montant u Gewerbesteier pro Awunner deen d’Gemeng Leideleng all Joer era kritt ass, am Verglach mat anere Gemengen, extrem héich. De Grond duerfir sinn déi vill Betriber an den Aktivitéitszonen an déi am Verglach dozou extrem niddreg Awunnerzuel. An der Vergaangenheet huet Leideleng extrem dovunner profitéiert.

D’Aféiere vum Zukunftspak an och d’Reform vun de Gemengefinanzen hunn allerdéngs duerfir gesuergt, dass Leideleng muss vill méi e groussen Deel vu senger Gewerbesteier un de Staat oftrieden, dëst wéinst der staarker Diskrepanz tëscht Awunnerzuel a Gewerbesteier-Recetten. An de „Fonds pour l’emploi“ huet d’Gemeng vun 2015 bis 2016 insgesamt 4,14 Mio. € missen abezuelen.

Deen am Kader vun der Reform vun de Gemengefinanzen geschaafte „Fonds de dotation globale des communes“ gëtt zum Deel aus de Recette vun der Gewerbesteier gespeist. Dofir gëtt eng national Moyenne fir d’Gewerbesteier pro Awunner berechent. Läit eng Gemeng méi wéi 35% iwwert där Moyenne, fléissen déi Suen integral an dëse Fong. Bis 2021 gläicht de Staat allerdéngs d’Perten aus där Reform aus, sou dass ee net ënnert de Niveau vun 2015 fält.

Den aktuelle Schäfferot ass bis ewell zwee Mol viru Geriicht gezunn, well en de Berechnungssystem aus dem Zukunftspak net gerecht fënnt. Déi éischt Klo hat keen Erfolleg, den zweete Fall ass nach net fäerdeg verhandelt. Mir sinn der Meenung, dass dës Kloe net zum erhofften Succès féiere wäerten a mer besser hunn, d’Awunnerzuel ze erhéijen, fir esou manner Gewerbesteier un de Staat oftrieden ze mussen. Dëse Wuesstem muss moderat sinn, fir dass d’Infrastruktur fir déi nei Awunner matwuesse kann.

Näischt geschitt ass am Dossier Wunnengsbau op der Place du Lavoir. Vue que dass de Gros vun den Terrainen der Gemeng gehéiert, gesi mir hei eng gutt Méiglechkeet, zousätzleche Wunnraum ze schafen. Wéi schonns an eisem Wahlprogramm geschriwwen, sollen hei och Sozialwunnengen entstoen. De Staat iwwerhëlt bis zu 75% vun de Fraise fir de Bau a fir den Terrain. Vun dëse Subside muss och d’Gemeng Leideleng Gebrauch maachen.

Budget mat Wäitsiicht

Schliisslech muss dofir gesuergt ginn, dass de Budget mat Wäitsiicht opgestallt gëtt. D’Investissementer déi gemaach ginn mussen d‘Liewensqualitéit vun de Bierger laangfristeg erhéijen. Bei neie Projeten déi mat engem héijen Investissement verbonne sinn, muss dofir gesuergt ginn, dass d’Käschten an de Notzen an enger gudder Relatioun zouenee stinn. Mir proposéieren iech eng progressiv Finanzpolitik déi seriö mat de Steiergelder ëmgeet. Stäerkt dofir den 8. Oktober déi néng Kandidate vun Zesumme fir Leideleng!

Siobhan Harris-Ronan & Lou Linster