Fir eng Gemeng déi Wäert op d’Zukunft vun eise Kanner leet

D’Marta Manucci, selwer laang Joren aktiv an der Leidelenger Elterevereenegung, leet vill Wäert op eng héichwäerteg Betreiung vun eise Kanner a Jugendlechen.

Eis Kanner a Jugendlech am Duerf mussen all Moment genuch Méiglechkeete kréien fir sech anstänneg ze beschäftegen an eng héichwäerteg Betreiung muss garantéiert sinn. Fir dat ze erméigleche mussen d’Schoul, d’Maison Relais an d’Jugendhaus enk mateneen zesumme schaffen. Et soll an all Vakanz méiglech sinn sech an der Maison Relais anzeschreiwen an d‘Vakanzenaktivitéite sollen och accessibel si fir Kanner déi net an der Maison Relais ageschriwwe sinn.

Fir déi Kanner vun der Primärschoul, déi eise Schoulbus net huelen, soll e Pedibus (d’Kanner gi vun enger zoustänneger Persoun zu Fouss an d’Schoul begleet) agefouert ginn, wat dozou bäidroe soll, dass Moies manner Traffic bei der Schoul ass an de Parkproblem zum Deel geléist gëtt. Dobäi wëlle mer och e « Kiss and Go », deen et erlaabt Kanner sécher mam Auto an d’Schoul ze bréngen. Mir sinn awer der Meenung dass all Kand wat d’Méiglechkeet huet de Schoulbus respektiv de Pedibus ze huelen, dëst och maache soll.

Mat der Leidelenger Musek, de Scouten, dem Tennis an nach anere Veräiner, huet Leideleng vill fir seng Jugend ze bidden. Et soll ee probéieren dat esou gutt ewéi méiglech ze ënnerstëtze fir datt eis Veräiner och weiderhin eise Jonke Perspektive bidde kënnen.

Fir d’Jugend ass et och wichteg, dass Leideleng endlech e Late Night Bus kritt, fir dass jidderee Weekends sécher nees heem kënnt. Och fir grouss Evenementer, wéi z.B dem Piccadilly an dem Zürcher Bal muss Leideleng un déi bestoend Navetten ugeschloss ginn. Leider gëtt et keen direkte Bus fir an d’Beetebuerger Schwämm ze goen. Et wier gutt wann et eng Méiglechkeet géif ginn dohinner ze kommen, virun allem an de Schoulvakanzen.

Fir eis Jugend déi schon an de Lycée geet, ass d’Jugendhaus mat sengen Educateuren eng gutt Saach. Déi Jugendlech kéinten zesummen eng Hausaufgabenhëllef fir d’Kanner aus der Primärschoul organiséieren. D’Aktivitéiten déi se zesumme maache musse méi am Gemengebuet an um Internetsite vun der Gemeng promouvéiert ginn.

D’Jugend ass d’Zukunft an dofir ass et wichteg, datt mer alles maache fir se z’ënnerstëtzen an dat kënne mer zesumme maachen, ënner anerem mat deenen hei virgeschloene Mesuren.

Marta Manucci