D’Sécherheet geet vir

De Guy Folschette setzt sech fir d’Aféierung vun engem Neighbourhood Watch Program an engem Parking résidentiel an.

Neighbourhood Watch Program

Op engem Duerf kennt oft een deen aaneren, an et wees en och wa säi Noper z.B. an d’Vakanz ass. D’Awunner vun engem Quartier erkennen direkt wann eppes net stëmmt, an dat wëlle mer eis zu eise Gonschte notzen andeems mer e „Neighbourhood Watch Program“ afféieren. An dat geet esou : mer grënnen eng Grupp vun Noperen an all Quartier (op fräiwelleger Basis), déi an hirer Noperschaft versichen d’Kriminalitéit an de Vandalismus ze verhënneren.

D’Aufgab beseet doranner ze kucken (net agräifen) a wann eppes verdächteg ass, ze reagéieren andeems een et der Police mellt. Et kann een a sengem Quartier och eng Ronn maachen, et ginn jo genuch Leit déi gären spadséiere ginn. D’Präsenz vu Leit verhënnert munches.

Noperen hëllefe Noperen huet schonns an aanere Länner (Groussbritannien, Irland) gutt fonctionnéiert an ass eng gutt Iddi fir d’Sécherheet ze erhéichen.
Mir géifen dat an Zesummenaarbescht mat der Police machen.

Parking résidentiel

Fir dass déi Leit déi hei wunnen och eng Plaz virun oder an der Géigend vun hirem Haus fannen, wëlle mer dass schnellstméiglech e Parking résidentiel agefouert gëtt, deen zwar schonns oft ugekënnegt gouf, bis ewell awer nach net Realitéit ass. Dovunner kann all Leidelenger nëmme profitéieren.

All Awunner kritt op der Gemeng eng Vignette fir säin Auto a ka fir näischt an senger Zone mat sengem Auto stoen. All déi aner, déi net do wunnen, mussen entweder en Ticket huelen, oder dee bekannte bloen Disque leeën. Dëst gëtt dann iwwerwaacht vun engem ausgebilten Agent Municipal, dee Gemengefonctionnaire ass an der Gemeng ënnersteet.

Dëse Parking résidentiel soll och dozou féieren d’Leit déi an den Aktivitéitszone schaffen, ze motivéieren op den ëffentlechen Transport zeréckzegräife fir op d’Aarbecht ze kommen.

Guy Folschette