Sech fir d’Besoine vun den eelere Leit asetzen

De Marcel Jakobs huet sech an deene leschten 12 Joer am Gemengerot vill fir d’Realisatioun vum CIPA zu Leideleng agesat an hofft dass de Projet elo endlech Realitéit gëtt.

CIPA / Maison de Soins

A punkto CIPA / Maison de Soins  huet den aktuelle Gemengerot, dorënner och de Patrick Calmus an ech vun Zesumme fir Leideleng, sech fir ee Constructeur / Exploitant entscheet. De Gemengerot dem Schäfferot e Mandat ginn, fir mat der „Foncière Roy René / Groupe Emera“ e Vertrag ze negociéieren. Eréischt wann dëse Vertrag ënnerschriwwen ass, kënne mer sécher sinn, dass de Projet Realitéit gëtt.

Sollt dëst virun de Wahlen nach net de Fall sinn, wouvunner aus zäitleche Grënn kaum auszegoen ass, engagéiere mir eis dës Negociatiounen zu Enn ze féieren, fir dass de CIPA zu deene Konditioune realiséiert gëtt, wéi et och am Cahier des Charges virgesinn ass (145 Zëmmere mat Fleegebetter, 15 Zëmmere fir Betreit Wunnen). Déi Leidelenger Awunner sollen e Virrecht kréien.

Nodeems d‘Terraine bei der Villa Eugénie vun der Gemeng Leideleng kaf gi waren, ass déi lescht 12 Joer ëmmer erëm probéiert ginn fir eppes op d’Been ze stellen, mee et sollt aus diversen Ursaache bis ewell einfach net klappen. Sollt et net méiglech si fir ee CIPA oder eng ähnlech Struktur an den nächste Joren ze realiséieren, da muss d’Gemeng Initiativen ergräife fir deenen eelere Leit Wunnengen oder aner Méiglechkeeten unzebidden déi altersgerecht a praktesch ageriicht sinn.

Mehrgenerationenhaus

Eng gutt Idee fannen ech d’Méiglechkeet, fir zu Leideleng Haiser resp. Wunnenge fir méi Generatiounen un ze bidden. Mir hätten an der Rue du Lavoir di néideg Plaz duerfir, an ee klenge Park no hannen a Richtung Stad, géif Leideleng och gutt stoen. Do kéint een evtl. och Logementer ouni Garage oder Parkplaz ubidden, fir esou méi gënschteg bauen ze kënnen.

Marcel Jakobs